ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

ДЕНОНОЩНА ВЪОРЪЖЕНА И
НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА ЗА
ВАС И ВАШИТЕ ОБЕКТИ

 

Охранителна фирма ТЕРЕК ЕООД извършва физическа охрана на обекти в цялата страна (въоръжена и невъоръжена).
Охраната на обектите и пропускателния режим, се организират в съответствие със сключените договори, разработените планове и инструкции, правилниците за вътрешния ред и пропускателния режим, нормативните документи на МВР и охранителна фирма ТЕРЕК ЕООД и указанията на собствениците и ръководствата на обекти.

Охранителната дейност се съобразява с основните изисквания на Възложителя, относно броя и местата на постовете, задачите за изпълнение и извършените охранителни обследвания.

Охраната на обектите се договаря с Контрагента и може да бъде:
- денонощна;
- нощна;
- дневна;
- въоръжена;
- невъоръжена;
- специализирана;
- техническа;
- почасова.

Охраната на обектите ще се осъществява при строго спазване принципите на максимална отговорност и надеждност от охранителния състав притежаващ висока професионална квалификация и осигуреност с технически средства.

УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ТЕРЕК СЕКЮРИТИ ГРУП